پشتیبان فنی : ۰۱۱۵۲۲۸۲۸۸۲ ۰۱۱۵۲۲۸۲۹۰۷
Roudemy.com
پرتال آموزش الکترونیکی Roudemy E-Learning Portal پذیرش و ثبت نام آنلاین دانشجو

محاسبات عددي

دکتر رياحي فر-عباس

   8 - 9:30

انقلاب اسلامي ايران

آزاديان-سعيد

   10 - 11:30

برنامه سازي پيشرفته

سمامي-مريم

   11 - 13

اقتصاد کلان

دکتر شاطرزرياب-فاطمه

   13 - 15

مباني بانکداري ومديريت بانک

ولي پور-عمران

   15 - 16:30

روش تحقیق

دکتر يگانه راد- فرزانه

   16 - 16:30

مدارهاي الکتريکي 1

قمي-رضا

   17 - 19:30

فنون تجزيه وتحليل وطراحي سيستم ها

دکتر پوريزداني-مريم

   8:30 - 10:30

آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي

جهاندار-ساناز

   10:30 - 12:30

کارگاه مباني الکترونيک

دکتر اکبري-اکرم

   11 - 12

رياضيات گسسته

دکتر مختاري ناصري- اعظم

   13 - 15

حقوق اساسي (1)

ستوده-ليلا

   15 - 16

سمينار در مسائل مالي

دکتر يگانه راد- فرزانه

   16:30 - 17:30

سمينار در مسائل بازاريابي

دکتر يگانه راد- فرزانه

   17:30 - 18:30

پول وارز و بانکداري

دکتر يگانه راد- فرزانه

   10:30 - 12:30

تقسیر موضوعی قرآن

محمديان زوات-وجيه

   11:30 - 13

ساختمان 2وگزارش کارگاه

ديلم صالحي-فروغ

   13 - 15

تاسيسات الکتریکی و مکانيکي وبرقي

اسماعيلي ليما-کيومرث

   15 - 16:30

بهايابي(2)

دکتر ناظريان-سعيد

   16:30 - 18

حسابداري ميانه (1)

خطيب - ليلا

   17:30 - 18

حسابداري صنعتي (3)

رمضاني-زينب

   10:30 - 12:30

الکترونيک عمومي و آزمايشگاه

دکتر اکبري-اکرم

   12 - 13:30

حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي

دکتر ناظريان-سعيد

   13 - 14:30

اصول حسابداري (2)

خطيب - ليلا

   15 - 17:30

مديريت سرمايه گذاري

رامشک-علي

   16:30 - 18:30

توليد ونيروگاه

اسماعيلي ليما-کيومرث

   17:30 - 18:30

مباحث جاري در حسابداري

رمضاني-زينب

   12 - 14

سيگنال ها وسيستم ها

دکتر مقيمي-تقي

   13:30 - 16

دانش خانواده وجمعيت

دکتر مرادپور-صغرا

   15:30 - 17

نقشه برداري

خزائي تبار-علي

   16:30 - 18

قواعد فقه مدني1

دکتر قرباني کندسري-مسعود

   17:30 - 19

اقتصاد خرد

دکتر شاطرزرياب-فاطمه

   12 - 13

حسابداري دولتي (1)

خزائي پول-مهين

   13:30 - 14

مهندسي محيط زيست

بياباني-رحمت اله

   15:30 - 17

تحليل و بررسی سيستم هاي قدرت و انرژي الکتريکي 1

اسماعيلي ليما-کيومرث

   16:30 - 17:30

حقوق اساسي 2

ستوده-ليلا

   17:30 - 19

ماشين هاي الکتريکي مخصوص

خزائي-سميرا

   12:30 - 13:30

تجهیزات و طرح پست هاي فشار قوي و پروژه

خزائي-سميرا

   13:30 - 15

اصول فقه(1)

دکتر قرباني کندسري-مسعود

   16 - 17:30

آيين دادرسي کيفري

خزاعي-کيومرث

   16:30 - 17:30

اصول حسابداري1

خطيب - ليلا

   18 - 18:30

ساختمان 1

ديلم صالحي-فروغ

   12:30 - 13

اخلاق وتربيت اسلامي

فرامرزي- نورعلي

   14 - 15:30

طراحي روشنايي داخلي و خارجي

اسماعيلي ليما-کيومرث

   18:30 - 19

تکنولوژي وکارگاه گرافيک3

ناظمي-شيلا

   12:30 - 14

حسابداري ميانه (2)

خطيب - ليلا

   14 - 15

طراحي و اجراي مدارهاي فرمان صنعتي

اسماعيلي ليما-کيومرث

   19 - 19:30

حسابداري صنعتي(2)

رمضاني-زينب

   14 - 14:30

حسابرسي1

دکتر ناظريان-سعيد

   14:30 - 16:30

اصول حسابرسي (2)

رامشک-علي

   14:30 - 16:30

کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

رمضاني-زينب

   14:30 - 15

رياضي عمومي و کاربردی2

دکتر قربانيان-سياوش

   8 - 10:30

حقوق بين الملل عمومي(2)

دکتر کاظمي-فريبا

   9:30 - 11

فيزيولوژي

دکتر نيازي-رضا

   11 - 12:30

کارآفريني وپروژه

خزائي-محمد

   13 - 14:30

نرم افزار گرافيکي تصويري

بالکانلو-فرهاد

   15 - 15:30

طراحي الگوريتمها

دکتر شجاعي-نيلوفر

   17 - 19:30

زبان تخصصي

دکتر جهاندار-يگانه

   8 - 9:30

حقوق مدني(2)

کاويان پور-بهرام

   9:30 - 11

رياضيات و معماري

خزائي-ليلا

   11 - 13

اصول سرپرستي

جهاندار-مرتضي

   13 - 14:30

واليبال 1 بانوان

کريمي-مريم

   15 - 16

ورزش 1 بانوان

کريمي-مريم

   17 - 18

سیستم های دیجیتال،معماری و سخت افزار کامپيوتر2

دکتر شجاعي-نيلوفر

   8 - 10:30

واليبال 1 آقایان

دکتر نيازي-رضا

   9:30 - 10:30

کاربرد کامپيوتر در حسابداري3

بني شيخ الاسلامي-زينب

   11 - 13

روانشناسي يادگيري

عسگريان-ژاله

   13 - 14:30

سياست هاي پولي ومالي

بني شيخ الاسلامي-زينب

   15:30 - 16

ورزش 1 آمادگي جسماني 2 آقایان

دکتر نيازي-رضا

   17 - 18

حسابداري مالي پيشرفته 2

مهدي زاده-ابوالفضل

   8 - 10

مصالح ساختماني

دکتر جهاندار-يگانه

   9:30 - 11

حقوق مدني(6)

کاويان پور-بهرام

   11 - 12:30

قالب و قالب بندي

آجوداني-حميد

   13 - 13:30

تحلیل روستا2

دکتر سنائي-مجيد

   15:30 - 17:30

شناخت و تحليل روستا 1

دکتر سنائي-مجيد

   17:30 - 18

هندبال 1 آقایان

دکتر نيازي-رضا

   8 - 9:30

طراحي فني ساختمان

دکتر بابازاده-سارا

   10 - 11

حقوق جزاي عمومي(1)

دکتر مخدوم-نغمه

   11 - 12:30

زبان تخصصي

دلفان آذري-الهام

   13 - 14:30

نرم افزار گرافيکي ترسيمي

بالکانلو-فرهاد

   15:30 - 16

حفاظت و رله

قمي-رضا

   17:30 - 20

حسابداري پيشرفته (1)

مهدي زاده-ابوالفضل

   10 - 10:30

پايگاه داده ها

سمامي-مريم

   11 - 13

انديشه اسلامي 2

الهي-جهانشير

   13 - 14:30

حقوق جزاي اختصاصي 3

دکتر عباسي-اصغر

   16 - 17:30

تحلیل سازه 2

دکتر نائیج-مجتبی

   18 - 18:30

حسابداري مالي

مهدي زاده-ابوالفضل

   10:30 - 11

طرح معماري3

دکتر بابازاده-سارا

   11:30 - 14:30

ژيمناستيک 2 بانوان

ميردارمنصورپناهي-فاطمه

   13 - 14

متون فقه(4)

دکتر قرباني کندسري-مسعود

   16 - 17:30

متون حقوقي(4)

دکتر انگورج تقوي-حسين

   800 - 900

آمار واحتمالات مهندسي و کاربردی 1

دکتر رياحي فر-عباس

   10:30 - 13

مباحث اساسي در روانشناسي2

عسگريان-ژاله

   11:30 - 13

طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه

جهاندار-مجيد

   13:30 - 14:30

تربيت بدني و آمادگي جسماني 1 آقایان

دکتر نيازي-رضا

   16 - 17

زبان تخصصي و متون حقوقی 2

دکتر انگورج تقوي-حسين

   900 - 1000

آناتومي انسان

دکتر نيازي-رضا

   10:30 - 11

ايمني کارگاه

آجوداني-حميد

   12 - 12:30

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

دکتر سيفي-دانيال

   14 - 15:30

تربيت بدني و آمادگي جسماني 1 بانوان

کريمي-مريم

   16 - 17

روشهاي رسمي در مهندسي نرم افزار

بالکانلو-فرهاد

   1700 - 1930

کاربرد کامپيوتر در معماری

تيمورنژاد-زهرا

   12 - 14

آيين دادرسي مدني2

دکتر مخدوم-نغمه

   14 - 15

مباحث اساسي در روانشناسي

عسگريان-ژاله

   16 - 17

قراردادها و مباني حقوقي

آجوداني-حميد

   12:30 - 13

هندبال 1 بانوان

کريمي-مريم

   14 - 15

روش تحقيق در مهندسي پزشکي

دکتر سيفي-دانيال

   12:30 - 14

تعامل انسان وکامپيوتر

خزائي-محمد

   14:30 - 16

جرم شناسي کودکان و نوجوانان

صالحي- عفت

   12:30 - 13:30

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

بني شيخ الاسلامي-زينب

   14:30 - 15:30

حقوق جزاي عمومي(3)

دکتر مخدوم-نغمه

   12:30 - 14

کاربرد نرم افزارهاي شبيه سازي انرژي در ساختمان

تيمورنژاد-زهرا

   14:30 - 15:30

مباني جامعه شناسي

عسگريان-ژاله

   14:30 - 16

بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي

مهدي زاده-ابوالفضل

   14:30 - 16:30

انديشه اسلامي 1

مقدم راد-امين

   14:30 - 16

مديريت مالي 1

دکتر رستگار-محمد

   8 - 10

آشنايي با معماري جهان

گيلاني نژاد-فائقه

   9 - 11

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث1

دکتر ميري-ندا

   11 - 12:30

مباني برنامه ريزي پيشرفت وعدالت

دکتر يگانه راد- فرزانه

   13 - 15

بيان معماري 2

رضوی-آرش

   15 - 17:30

پيشگيري از جرم

سام دليري- افسانه

   17 - 18

انگيزش و هيجان

دکتر ميري-ندا

   8 - 9:30

پويايي گروه

دکتر ميري-ندا

   9:30 - 11

مکانيک سيالات و هيدروليک

دکتر غني-سينا

   11 - 12:30

زبان تخصصي برق

دکتر سنايي-ميلاد

   13:30 - 15

تحقيق در عمليات 1

دکتر پوريزداني-مريم

   15 - 17

حقوق مدني(4)

صفرخواه-مرضيه

   17 - 18:30

نظريه زبان ها وماشين ها

پولادخاني-سعيده

   8 - 9:30

زبان فنی و تخصصي نرم افزار

شريفي-زهرا

   9:30 - 11

تحليل وطراحي سيستم ها

دکتر پورمرادي- مسعود

   11 - 13:30

روش پژوهش وارائه

دکتر پورمرادي- مسعود

   14 - 15:30

ورزش هاي آبي آقایان

کياکجوري-داود

   15 - 16

ژيمناستيک 2 آقایان

کياکجوري-داود

   17 - 18

روش ها و جزييات اجرايي ساختمان

دکتر جمشيدي-مصطفي

   8 - 9:30

سازه هاي بتن آرمه2

سيراني-امير

   9:30 - 11

مقدمات طراحي معماري 2

خامسي-اکرم سادات

   11 - 14:30

روسازيهاي بتني و آسفالتي

خزائي تبار-علي

   14 - 15

سازه هاي فولادي 2

دکتر پيراني-صاحب

   15:30 - 17

طراحي پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي

دکتر پورمرادي- مسعود

   17:30 - 18:30

حقوق بين الملل خصوصي 2

دکتر رسولي-سارا

   8 - 9:30

معماري ايران پس از اسلام

کوچکي-علي

   9:30 - 11

عناصر و جزئيات ساختمان

دلفان آذري-الهام

   11 - 11:30

اجراي احکام جزايي

دکتر آزاديان-فاطمه

   14 - 15

برداشت از بناهاي تاريخي

علي جمشيدي-معصومه

   15:30 - 17:30

مديريت وتشکيلات کارگاه

علي جمشيدي-معصومه

   17:30 - 18

زبان فارسي استاد اسحق پور

اسحق پور-مطلب

   8 - 10

حقوق سازمانهاي بين المللي

دکتر رسولي-سارا

   9:30 - 11

الکترونيک 2

دکتر نوري شيرازي-ياسر

   11 - 12:30

مباني راهنمايي و مشاوره

دکتر داودي-ماندانا

   14:30 - 16

برنامه سازي کامپيوتر

دکتر پورمرادي- مسعود

   15:30 - 17:30

متره وبرآورد

گيلاني نژاد-فائقه

   17:30 - 18

زبان فارسي استاد ابوالقاسمی

دکتر ابوالقاسمي-زهرا

   8 - 10

تکنولوژي وکارگاه بسته بندي

بهزاد مقدم-مرضيه

   10 - 11:30

زبان فني

دلفان آذري-الهام

   11:30 - 12

حسابداري موارد خاص

فرج پور-اسماعيل

   14:30 - 15

ادله اثبات دعوي

صفرخواه-مرضيه

   15:30 - 17

مدارهاي الکتريکي 2

دکتر سنايي-ميلاد

   17:30 - 20

گرافيک محيطي

کاظمي مقدم-فاطمه

   8:30 - 10

مالي (2)

دکتر رستگار-محمد

   10 - 10:30

ارتباطات وتبليغات

محققي-شکوفه

   11:30 - 13

مهارت هاي زندگي دانشجويي

سام دليري-حيدر

   14:30 - 16

ايمني دربرق

دکتر سنايي-ميلاد

   16 - 17

حقوق مدني(1)

تقي زاده-ام البنين

   17:30 - 18:30

رياضي تکميلي

پورمرادي-نرگس

   10 - 12

معادلات ديفرانسيل

پورمرادي-نرگس

   12 - 14:30

احساس و ادراک

دکتر داودي-ماندانا

   16 - 17:30

برنامه نويسي مبتني بر وب

دکتر پورمرادي- مسعود

   18:30 - 19

سيستم هاي خبره

دکتر پورمرادي- مسعود

   10:30 - 11

تحقيق در عمليات(2)

دکتر پوريزداني-مريم

   12 - 12:30

اجراي احکام مدني

سام دليري- افسانه

   16 - 17

حقوق بشر در اسلام

سام دليري- افسانه

   18:30 - 20

ماشين هاي الکتريکي DC و آزمايشگاه

دکتر سنايي-ميلاد

   10:30 - 11

مقدمات طراحي معماري 1

دلفان آذري-الهام

   12 - 14

کشتي1(پسران)

کياکجوري-داود

   16 - 17

مباني حسابداري بخش عمومي 1

فرج پور-اسماعيل

   10:30 - 12:30

آمار استنباطي و کاربردی 2

دکتر مختاري ناصري- اعظم

   12 - 14:30

ورزش هاي آبي بانوان

دکتر رسولي-نسيم

   16 - 17

مديريت استراتژيک

دکتر پوريزداني-مريم

   12:30 - 13

حسابداري و حسابرسي بخش عمومي

فرج پور-اسماعيل

   12:30 - 14:30

اندازه گيري الکترونيکي

دکتر نوري شيرازي-ياسر

   12:30 - 14

رياضي پایه ، عمومي و کاربردی 1

دکتر لرکجوري- زهرا

   7:30 - 10

طرح معماري5

دهايي-ندا

   9 - 10

طرح معماري1

دهايي-ندا

   11 - 14

آزپایگاه داده

سمامی-مریم

   13 - 15

فلسفه علم روانشناسي

اسماعيل زاده-نازنين

   15 - 16:30

زمين شناسي مهندسي

دکتر پيراني-صاحب

   17 - 17:30

مهندسي اينترنت

خزائی-آرش

   8 - 9:30

حقوق بين الملل خصوصي(1)

سلطان نژاد-فاطمه

   9 - 10:30

زبان تخصصي(2)

دکتر وفادوست - رضا

   11:30 - 13

اصول مهندسي زلزله وباد

پورعلي-مصطفي

   13 - 15:30

اجراي سازه هاي بتني برای معماران

ميار- آرزو

   15 - 16:30

کارآموزي قضايي

سالاريان-علي

   17 - 18:30

مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي

دکتر رمضاني-ليلا

   8 - 9:30

استاتيک و مقاومت مصالح

دکتر رمضاني-ليلا

   9:30 - 12

حقوق تجارت(3)

دکتر شيخ الاسلامي-جهانسوز

   11:30 - 13

مقاومت مصالح (1)

دکتر پيراني-صاحب

   13 - 14

آموزش مهارت هاي حرفه اي

دکتر فتاحي-سيده سارا

   15:30 - 17:30

آيين دادرسي کيفري(1)

پورحسين-کريم

   17 - 18:30

جامعه شناسي حقوق

سلطان نژاد-فاطمه

   8 - 9

بيان معماري 1

جهاندار-ساناز

   9:30 - 11:30

طرح معماري2

جهاندار-ساناز

   11:30 - 13

تاريخ تحليلي صدراسلام

دکتر مطهري-سيده مرضيه

   13 - 14:30

ديناميک

پورعلي-مصطفي

   15:30 - 16

ساختمان داده ها

خزائي کوهپر- سميه

   17:30 - 18:30

زبان تخصصي(1)

دکتر وفادوست - رضا

   8:30 - 9:30

بازرگاني بين المللي

دکتر وفادوست - رضا

   9:30 - 11:30

بازاريابي ومديريت بازار (با رويکرداسلامي)

دکتر شاه مرادي-مهسا

   12 - 14

روانشناسي تحولي2

درويش-نجمه

   13:30 - 15

مکانيک خاک و مهندسي پي

دکتر رزاقي-ساسان

   15:30 - 17

قواعد فقه2

صفرخواه-مرضيه

   17:30 - 19

طراحي طبيعت و طبيعت بي جان

ناظمي-شيلا

   9:30 - 10

روانشناسي تجربي

درويش-نجمه

   12 - 13:30

استاتیک و ايستايي2

دکتر رزاقي-ساسان

   14 - 15:30

فيزيک عمومي (1)

قمي-محسن

   15:30 - 16:30

آيين دادرسي مدني(1)

دکتر لطفي-مجتبي

   17:30 - 19

طراحي شي گراي سيستم ها

دکتر سهراب پور-حسن

   10 - 10:30

اصول مديريت ساخت

دکتر پيراني-صاحب

   12 - 12:30

چاپ پيشرفته

کاظمي مقدم-فاطمه

   14 - 16

پزشکي قانوني

سالاريان-علي

   15:30 - 17

سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار

بابائي-عيسي

   18:30 - 19

طرح معماري4

دهايي-ندا

   10 - 10:30

حجم سازي

ناظمي-شيلا

   12 - 14

مقاومت مصالح 2

دکتر پيراني-صاحب

   14 - 15:30

روش محاسبات ساختمان فلزی

میار-آرزو

   16 - 18:30

حقوق املاک 3

تقي زاده-ام البنين

   18:30 - 19:30

تحليل فضاهاي شهري

دکتر شيرجنگ-صادق

   10 - 12

زبان تکميلي

دکتر ديوزاد-سميه

   12 - 13

ترسیم فنی

دهایی-ندا

   14 - 14:30

حقوق تجارت(1)

دکتر لطفي-مجتبي

   16 - 17:30

اصول فقه 2

دکتر قرباني کندسري-مسعود

   1430 - 1530

عکاسي در گرافيک

ناظمي-شيلا

   10 - 12

فعاليت موزون1(ويژه دختران)

ميردارمنصورپناهي-فاطمه

   12 - 13

حقوق تجارت

دکتر اسحق نيموري-مهدي

   14:30 - 16:30

حقوق اساسي

دکتر اسحق نيموري-مهدي

   16:30 - 17:30

زبان انگليسي

دکتر ديوزاد-سميه

   10 - 12

اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتی

بابائي-عيسي

   14:30 - 16:30

فيزيک عمومی2(الکتريسيته مغناطيس)

ابراهيمي-رضا

   16:30 - 17:30

آيين دادرسي مدني 3

دکتر شيخ الاسلامي-جهانسوز

   10 - 11:30

فيزيک تکميلي

قمي-محسن

   14:30 - 15:30

مقاومت مصالح وسازه هاي فلزي

ميار- آرزو

   16:30 - 18

آزمون نرم افزار

دکتر سهراب پور-حسن

   10:30 - 13

مالياتي(2)

بابائي-عيسي

   16:30 - 18:30

نقشه کشي مهندسي

دکتر رضواني-معصومه

   8 - 9

تأسيسات مکانيکي،نور و صدا

دکتر رضواني-معصومه

   9 - 11

حقوق جزاي اختصاصي(4)

حاج محمودعطار-پيمان

   11 - 12

توزيع و تولید انرژي الکتريکي

دکتر سنايي-ميلاد

   13 - 15:30

متون روانشناسي به انگليسي1

اسماعيل زاده-نازنين

   15 - 16:30

تعمیر و نگهداری ساختمان

دکتر نائیج-مجتبی

   17 - 17:30

تحليل و بررسی سيستم هاي قدرت و انرژي الکتريکي 2

دکتر سمامي-مهدي

   8 - 9

نرم افزار هاي مهندسي عمران

دکتر نائيج-مجتبي

   10 - 11:30

مکانيک و تحلیل ساختمان و سازه1

دکتر نائيج-مجتبي

   11:30 - 12:30

بهره برداري از سيستم هاي قدرت

دکتر سمامي-مهدي

   13 - 15:30

ميکروپروسسور(1)

دکتر مقيمي-تقي

   15 - 17:30

حقوق ثبت

دکتر مخدوم-نغمه

   17 - 17:30

تصويرسازي ديجيتال

محققي-شکوفه

   10 - 12:30

سازه هاي بنائي مقاوم در برابر زلزله

دکتر نائيج-مجتبي

   12:30 - 14

روانشناسي تحولي1

درويش-نجمه

   13:30 - 15

حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت

دکتر سمامي-مهدي

   15:30 - 18

رياضي مهندسي

دکتر سنايي-ميلاد

   17 - 18:30

حقوق مدني7

دکتر شيخ الاسلامي-جهانسوز

   10 - 12:30

تصويرسازي پيشرفته

محققي-شکوفه

   12:30 - 13

کيفرشناسي

صالحی-عفت

   14 - 15

اصول کنترل مدرن

دکتر ملکي زاده-حميد

   15:30 - 18

ماشين هاي الکتريکي 2

دکتر سمامي-مهدي

   18 - 19:30

ماشين هاي الکتريکي 3

دکتر سمامي-مهدي

   10:30 - 13

طراحي فونت فارسي

اسحاقي-عباس

   12:30 - 14:30

پل سازي

دکتر نائيج-مجتبي

   14 - 14:30

کارگاه برق

دکتر سنايي-ميلاد

   15:30 - 16:30

مباحث ویژه1

دکتر پرهام-هادي

   18 - 20:30

حقوق مدني 8

دکتر شيخ الاسلامي-جهانسوز

   12:30 - 14

حقوق جزاي اختصاصي 2

دکتر پولادي-سينا

   14 - 15:30

حقوق بين الملل عمومي(3)

رجائي-محمد

   15:30 - 17

اقتصاد مهندسی

دکتر نائیج-مجتبی

   19 - 19:30

سيستم هاي کنترل خطي

دکتر ملکي زاده-حميد

   14:30 - 15:30

کليات حقوق جزا

صالحي- عفت

   15:30 - 16

اجراي ساختمان ها با مصالح بنائي

دکتر نائيج-مجتبي

   14:30 - 15

مباحث ویژه1

دکتر پورمرادی-مسعود

   16 - 16:30

خوشنويسي و طراحي حروف

اسحاقي-عباس

   14:30 - 15

معرفت شناسي

اسماعيل زاده-نازنين

   16:30 - 18

گرافيک در فضاي مجازي

بهزاد مقدم-مرضيه

   14:30 - 16:30

چاپ سيلک اسکرين

بهزاد مقدم-مرضيه

   16:30 - 17

حقوق مدنی 3

سام دلیری-افسانه

   16:30 - 18

روش پژوهش در حسابداري

دکتر مران جوري-مهدي

   7:30 - 9

تئوري حسابداري2

دکتر علي خاني -رضيه

   9 - 10:30

مديريت رفتار سازماني پيشرفته

دکتر فتاحي-سيده سارا

   11 - 12:30

روش هاي ساخت پيشرفته

دکتر نائيج-مجتبي

   13 - 16

تئوري حسابداري1

دکتر مران جوري-مهدي

   15 - 17

حسابداري مديريت

دکتر مران جوري-مهدي

   17 - 19

سمينار و روش تحقيق

دکتر گرجي-قاسم

   8 - 10

حسابرسي پيشرفته

دکتر مران جوري-مهدي

   9 - 10:30

مديريت رفتار مصرف کننده

دکتر شاه مرادي-مهسا

   11 - 12

برنامه ريزي و کنترل پروژه

دکتر گرجي-قاسم

   13 - 16

اصول حسابرسي(1)

دکتر علي خاني -رضيه

   15 - 17:30

سازه هاي معاصر

دکتر نائيج-مجتبي

   19 - 20

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت

دکتر خزائي-امير

   8 - 9:30

طرح معماري ارشد(1)

دکتر سعادتي خمسه-مهدي

   9 - 10

کاربرد تئوري تصميم گيري

دکتر پوريزداني-مريم

   12 - 13

مديريت تبليغات و برند

دکتر عظيمي-حسن

   13 - 14

تعمير و تقويت سازه ها

دکتر نائيج-مجتبي

   16 - 19

مقدمات طراحي معماري(3)

دکتر سعادتي خمسه-مهدي

   22 - 23

حقوق معماري ارشد

دکتر نائيج-مجتبي

   8 - 10

نظريه هاي مديريت دولتي

دکتر شاه مرادي-مهسا

   9:30 - 11

روش تحقيق و تدوين پايان نامه

دکتر سعادتي خمسه-مهدي

   12 - 14

اقتصاد سنجي

دکتر علي خاني -رضيه

   13:30 - 15

زبان تخصصي

دکتر پوريزداني-مريم

   16 - 17:30

بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته

دکتر خزائي-امير

   9:30 - 10:30

بررسي موارد خاص در حسابداري

دکتر علي خاني -رضيه

   12 - 13:30

طرح معماري ارشد(2)

دکتر سعادتي خمسه-مهدي

   14 - 17

تکنولوژي عالي بتن

دکتر نائيج-مجتبي

   10 - 13

مباحث جاري در حسابداري

دکتر مران جوري-مهدي

   12 - 13:30

حقوق اساسي سازمان هاي دولتي

دکتر عظيمي-حسن

   14:30 - 16

مديريت و مقررات پيمان

دکتر گرجي-قاسم

   10 - 13

برنامه دهي و روش هاي طراحي

دکتر جمشيدي-مصطفي

   12 - 13

حکمت معماري در ايران

دکتر جمشيدي-مصطفي

   10 - 12

ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي

دکتر محمدپور-زهرا

   12:30 - 14

کاربرد آمار در پژوهش هاي کمي و کيفي حسابداري

دکتر مران جوري-مهدي

   10:30 - 12

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

دکتر علي خاني -رضيه

   10:30 - 12

اخبار
کلیپ های آموزشی
آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش الکتورنیکی در وب سایت روزبهان
کلیپ آموزشی استفاده از نرم افزار کلاس آنلاین adobe connect
کلیپ آموزشی استفاده از نحوه ورود به کلاس آنلاین (ادوب کانکت) از طریق lms Roudemy
نحوه بارگزاری پاسخ نامه تشریحی در آزمون آنلاین از طریق کامپیوتر
نحوه آپلود کردن عکس پرسنلی در نرم افزار مودل به منظور شناسایی دانشجو در آزمون الکترونیکی